- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517        
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

eko1a

Osnivači firme ,, DREN ,, DOO Žepče Ivo, Zoran i Dragan Trogrlić zajedno sa članovima udruge EKO – BOSS u periodu 2008-2009.g. izvršili su inventarizaciju i kartiranje endemičnih biljnih vrsta općine Žepče. Kao rezultat tog rada štampana je brošura ,,Endemične biljne vrste općine Žepče,,. Na ovoj web stranici upoznat ćemo čitaoce sa sadržajem ove brošure.

     Treba napomenuti da je ovo jedna od onih knjiga koje se nikad ne završe. Štampanje brošure ,, Endemične biljne vrste općine Žepče ,, samo početak jednog velikog posla u kojem treba da sudjeluje što veći broj onih kojima je stalo do očuvanja prirode naše općine, ali i prijatelja prirode iz cijele BiH, pa i regije. Broj endemičnih biljnih vrsta na prostoru općine Žepče opisan u ovoj brošuri vjerojatno nije konačan, a sigurno je da nisu opisane sve lokacije na kojima pojedine endemične vrste žive. Čak i kad se jednom završi inventarizacija i kartiranje svih endema na prostoru naše općine ostaje stalan posao na praćenju broja jedinki ( populacija ) svake od endemičnih biljaka. Potrebno je pratiti da li je broj jedinki stabilan, da li raste ili opada, a potrebno je i redovito praćenje stanja njihovog staništa. Ovaj posao prevazilazi kapacitet bilo koje udruge i stoga pozivamo sve stanovnike naše općine i prijatelje prirode da se aktivno uključe u pisanje nastavka ove knjige tako što će fotografirati i/ili zapamtiti mjesto gdje je zapazio moguću endemičnu vrstu i o tome izvijestiti autore ove brošure.

     Korisnici ovoga projekta su građani općine Žepče, ali i ukupna javnost u BiH, koja će o svim rezultatima projekta biti obavještavana putem web stranice, elektronskih medija i časopisa. Posebnu pažnju ćemo posvetiti obavještavanju drugih ekoloških udruga o rezultatima našeg rada i na osnovu tih komunikacija ostvariti suradnju na ovom i sličnim projektima.

 

Opis problema i potreba

 

     U odnosu na većinu zemalja Europe, BiH se ističe raznolikošću ekoloških sustava i staništa, koja se odražava i u velikom bogatstvu i raznolikosti životinja, gljiva i prije svega biljaka. Ovakvo raznolikost i bogatstvo uvjetovano je geografskim položajem BiH na razmeđi nekoliko biogeografskih regija, klimatskim i hidrološkim prilikama, reljefom, kao i geologijom. Navedeni razlozi doprinijeli su izuzetnom bogatstvu bioraznolikosti. Ova velika raznolikost rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta sa znatnim brojem endema. Uništavanje staništa koje se intenzivno događa u proteklih dvije stotine godina zahvaljujući višestrukom povećanju populacije ljudi i visokom razvoju tehnologije dovelo je do izumiranja cijelog niza životinjskih i biljnih vrsta. Protekli rat kao i velike neplanske sječe šuma i eksploatacija prirodnih bogatstava, bespravna i nekontrolisana gradnja, nakon rata, dodatno su ugrozila staništa pojedinih endemskih vrsta životinja, biljaka i gljiva i zaprijetila njihovom izumiranju. I pored svega, u poređenju sa stanjem ekoloških sustava većine zemalja srednje i zapadne Europe, BiH, a posebno neki njeni dijelovi, se odlikuju visokim stepenom očuvanosti prirode.

     Većina zemalja Europe danas raspolažu sa relativno malim površinama prirodnih staništa ( litice, neke šume, vodeni izvori ), a dominiraju tzv. poluprirodna staništa, odnosno ona staništa na čije je formiranje u znatnoj mjeri uticao čovjek ( većina šuma, parkovi, travnjaci, oranice, pašnjaci ). Ova antropogena staništa po strukturi i sastavu biljnih i životinjskih vrsta, znatno se razlikuju od prirodnih, pod neposrednom su čovjekovom kontrolom, on na njih bitno utiče, što je velika prepreka raznolikosti vrsta. U BiH još uvijek dominiraju prirodna staništa, pošteđena čovjekovog uticaja i ovoj očuvanosti BiH treba da zahvali, prije svega, još uvijek nedovoljnoj urbanizaciji i sporom širenje gradova. Međutim nastavili se sa lošim i neplanskim gospodarenjem prirodnih resursa, ostat ćemo bez ove prednosti, po čemu smo, uz još nekoliko zemalja, jedinstveni u Europi. Poznato je da je očuvanje biološke raznolikosti uvjet za opstanak života na Zemlji i zbog toga je krajnje vrijeme da se počne sa planskom zaštitom autohtonih, a posebno endemičnih, vrsta na čitavom prostoru BiH.

 

Programski ciljevi brošure

 

     Najvažniji programski cilj ove brošure bio je inventarizacija i kartiranje endemičnih biljnih vrsta općine Žepče što je početak stalnih aktivnosti koje uključuju zaštitu i praćenje stanja staništa na kojem ove biljke žive kao i praćenje broja jedinki svake endemične vrste. Ove aktivnosti treba da se ostvare zajedničkim aktivnostima ekoloških udruga, nadležnih institucija i građana.

     Autori brošure su posebnu pažnju posvetiti endemskim vrstama Viola beckiana Euphorbia gregersenii Symphyandra hofmannii koji su stenoendemi BiH i regije i čija su staništa na prostoru općine Žepče bila ugrožene i prije rata. Poznata je činjenica da je zaštita pojedinih područja temeljni način očuvanja endemičnih vrste i biološke raznolikosti u cjelini, jer zaštićena područja čine osnovu sveukupne zaštite i postaju neka vrsta spremnika biološke raznolikosti. Zbog toga smo se odlučili za projekt ,,Inventarizacija i kartiranje endemičnih biljaka općine Žepče ,, u sklopu kojeg je napisana i ova brošura

     Autori brošure se ovom problematikom bave se već dugi niz godina, a u izradi ove brošure surađivali smo sa stručnjacima Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu koji su nam potvrdili autentičnost svih endemičnih biljaka opisanih u brošuri.

eko2

Potrebe zajednice su vrlo jasne i transparentne u odnosu na ciljeve projekta a to su:

  1. zaštita pojedinih područja kao temeljni način očuvanja endemičnih vrste i biološke raznolikosti u cjelini i vezano za to
  1. zaštita biološke raznolikosti i endemičnih biljnih vrsta na području općine

             Žepče

  1. spriječiti ugroženost biološke raznolikosti uslijed degradacije i uništavanja staništa, kao i zbog prekomjerne eksploatacije prirodnih dobara          

Ciljevi koji se postižu provedbom ovog projekta

 

Glavni cilj koji se postižu provedbom projekta jeste izrada karte sa prikazom lokacija endemičnih biljnih vrsta na području Žepča, kao i procjena gustine populacije. To je nužna je da bi se stekao uvid o stupnju ugroženosti endema i poduzele odgovarajuće mjere za njihovu zaštitu. Osim toga u brošuri smo dali pregled endemičnih biljnih vrsta koji žive jedino u BiH ( stenoendemi ) i čija je zaštita prioritet. Uz biljne vrste dali smo i pregled kritično ugroženih gljiva što sve zajedno čitaocima pruža cjelovit uvid u ciljane vrste na čijoj se zaštiti treba odmah početi raditi.

 

Ostali ciljevi su:

  1. 1.kvalitetnim izvođenjem radova postaviti model po kome bi se mogli raditi slič

projekti u drugim sredinama

  1. 2.edukacija javnosti o značaju očuvanja bioraznolikosti i zaštiti ugroženih i endemičnih vrsta
  1. 3.doprinijeti zaštiti staništa ovih biljaka i kod odgovornih tražiti prekid aktivnosti koje ta staništa ugrožavaju
  1. 4.doprinijeti razvoju ekološkog turizma
  1. 5.insistirati na donošenju zakona koji se tiču ove problematike
  1. 6.osnivanje banke sjemena ugroženih i endemskih biljnih vrsta

Očekivani rezultat:

     Cilj ove brošure je edukacija i povećanje svijesti stanovništva općine o potrebi očuvanja postojećih staništa endemičnih biljnih vrsta na području općine Žepče, kao i uključivanje većeg broja građana i institucija vlasti u zaštiti njihovih staništa.

Imamo 28 gostiju i nema članova online